11 stycznia 2019 r. w Kolegiacie św. Anny w Krakowie, w 622 rocznicę powołania Wydziału Teologicznego Akademii Krakowskiej, odbyły się promocje akademickie. Wręczono dwadzieścia dziewięć dyplomów doktorskich, jeden dyplom doktora habilitowanego oraz dziewięć dyplomów profesorskich.  Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Zebranych przywitał ks. prof. Tadeusz Panuś, Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny.
– Przez ręce św. Anny i wstawiennictwo św. Jana Kantego, dziękujemy Bogu za dary minionego roku i upraszamy u Niego błogosławieństwa na ten Nowy Rok, świętując promocje doktorskie i profesorskie.

Homilię wygłosił biskup Janusz Mastalski. Nawiązał do ewangelicznej sceny uzdrowienia trędowatego i podkreślił, że każdy z nas, z podobną wiarą i ufnością, powinien prosić Jezusa o pomoc. Zauważył, że istnieje siedem chorób współczesnej edukacji. Pierwszą z nich jest pułapka przydatności, która polega na nadmiernym akcentowaniu utylitaryzmu edukacyjnego.
– Wykładowcy uniwersyteccy powinni w sposób atrakcyjny i motywujący przekazywać wiedzę, ukazując jej ważność we wchodzeniu w przestrzeń autorefleksji. Uniwersytet zaś ma być przestrzenią zdobywania wszechstronnej wiedzy wspomagającej rozwój człowieka, a więc w stawaniu się bardziej człowiekiem.

Kolejną chorobą jest flanelizacja edukacji, którą można zdefiniować jako proces powiększania się nieokreśloności w procesie kształcenia i wychowania. Jan Paweł II dowodził, że powołaniem każdego uniwersytetu jest szczególna służba ludzkiej kulturze i przekazywanie nie tylko naukowej wiedzy, ale przede wszystkim mądrości. Innym problemem jest odtwórczość, która hamuje rozwój i sprzyja umysłowej stagnacji, a także depersonalizacja podmiotów edukacyjnych, objawiająca się w dystansowaniu się od drugiego człowieka.
– Depersonalizacja zmniejsza szansę, aby w procesie edukacyjnym doszło do spotkania biorących w nim udział podmiotów. A przecież, jak pisał ks. J. Tischner: „Spotkanie człowieka z człowiekiem niesie w sobie taką siłę perswazji, że zdolne jest zmienić radykalnie stosunek człowieka do otaczającego świata, ukształtować na nowo sposób bycia człowieka w tym świecie”.

Ksiądz biskup zwrócił również uwagę na postępowanie w duchu postmodernizmu oraz na synergiczny egoizm, prowadzący do instrumentalnego traktowania człowieka, a także na konsumpcjonizm, w myśl którego edukacja została poddana prawom rynku i ekonomicznych wyliczeń.
– Pułapka ekonomizacji edukacji może więc polegać na tym, że istnieje zagrożenie pogubienia pewnych elementów struktury aksjologicznej człowieka, a nade wszystko świadomości indywidualności i osoby studenta. Trzeba pamiętać, że edukacja powinna kierować podmiot kształcenia w stronę osiągnięcia samoświadomości, autonomii osobowej, wskazując drogę ku urzeczywistnianiu wartości postulowanych.

Kończąc homilię, zacytował słowa Jana Pawła II, dotyczące zadań i wyzwań katolickiego szkolnictwa wyższego: „Papieska Akademia Teologiczna, razem z innymi uczelniami katolickimi w naszej Ojczyźnie, wnosi swój wkład w rozwój nauki i kultury polskiej, pozostając równocześnie szczególnym świadkiem naszej epoki – epoki zmagań o prawo do obecności uczelni teologicznych w krajobrazie akademickim współczesnej Polski.”

Rektor UPJPII, ks. prof. Wojciech Zyzak, podziękował za przygotowanie i udział w uroczystościach, natomiast ks. prof. dr hab. Józef Wołczański dziękując w imieniu wszystkich, którzy otrzymali stopnie naukowe, nawiązał do wręczenia profesorowi Kazimierzowi Twardowskiemu tytułu doktora honoris causa poznańskiego uniwersytetu. Lwowski filozof wygłosił wtedy wykład „O dostojeństwie uniwersytetu”, w którym zwracał uwagę na pozytywną wykładnię idei reprezentowanych przez wyższe uczelnie.

Metropolita pogratulował wszystkim nominacji i życzył, by osiągnięcia naukowe przyczyniły się do głoszenia prawdy. Podkreślił, że życie akademickie nieustannie się zmienia i niejednokrotnie wyklucza się z powagą i dostojeństwem uniwersytetu, którego głównym zadaniem powinno być głoszenie obiektywnej prawdy. Ideologia gender próbuje zmienić prawdę o człowieku, negatywnie rzutując na najbardziej piękne i szlachetne wartości. Arcybiskup odwołał się do słów Jana Pawła z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, której 40. rocznica przypada w tym roku, kiedy papież zwracał się do młodzieży akademickiej, mówiąc, że człowiek potrzebuje przemiany serca mocą Ducha Świętego.
– Na pielgrzymkę papieską trzeba patrzeć w kluczu modlitwy do Ducha Świętego o przemianę.

Dodał, że papież na Jasnej Górze spotkał się z profesorami i studentami KUL-u. Jan Paweł II skierował wtedy do zebranych aktualne do dziś słowo, w którym zawarł, sprowadzające się do trzech punktów, przesłanie na temat roli uczelni wyższych we współczesnym świecie. Pierwszy aspekt ma charakter antropologiczny: uniwersytet spełnia swój cel, kiedy prowadzi do rozwoju całego człowieka.
– Jest to bardzo ważne w epoce narracji, postprawdy, zwątpienia we wszystko i poprawności politycznej. Nie ocalimy człowieczeństwa człowieka, jeśli nie będziemy budować go na fundamencie prawdy obiektywnej.

Ojciec Święty wskazywał również na aspekt socjologiczny, polegający na wyzwoleniu duchowego potencjału człowieka, odpowiadającego za urzeczywistnianie jego człowieczeństwa.
– Tego życzę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie.

Arcybiskup wspomniał jeszcze o chrystologicznym aspekcie papieskiej wypowiedzi. Jan Paweł II podkreślał potrzebę obecności Chrystusa w każdej dziedzinie ludzkiego życia.
– Wzbudzić pragnienie, że nie zrozumiemy siebie bez Chrystusa, ponieważ On jest ostoją dla naszego człowieczeństwa. To jest główne zadanie Uniwersytetu Papieskiego. Ważne są wszystkie promocje i zdobywanie tytułów naukowych, ale to nie może służyć samemu sobie. Chodzi o budzenie potrzeby Chrystusa. Dlaczego? Papież powiedział, że przyszłość Polski zależy od tego, ilu ludzi będzie dojrzałych do przyjęcia Chrystusa (…) Życzę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie, aby te słowa znalazły swoje przełożenie w rzeczywistości tej wspaniałej uczelni.

Dyplom doktora otrzymali: O. dr Radosław BRONIEK OP, S. dr Anna HYSZKO, Ks. dr Przemysław KRÓL SCJ, Pani dr Aneta KRUPKA, Ks. dr Wojciech KRYMIEC, Ks. dr Grzegorz KUBIK, Pani dr Renata POLE, Ks. dr Piotr PYTLOWANY, Ks. dr  Roman SALA, Pani dr Faustyna SKUPIEŃ, Ks. dr Edward SOBOLA,  Ks. dr Paweł SORDYL, Ks. dr Tomasz STEC,  Pani dr Halina SZYLLER,  O. dr Roman WIT OSPPE, Pani dr Barbara WITOS, Ks. dr Władysław WŁODARCZYK, Pan dr Robert GODEK, Pan dr Piotr KLIMOWSKI, Pan dr Amadeusz PALA, Pan dr Paweł PAŁASIŃSKI, Pan dr Wojciech ZIELIŃSKI, Ks. dr Yevgeniy ZINKOVSKIY, Pan dr Tomasz KRZYŻOWSKI, Pan dr Edmund DĄBROWA, Ks. dr Andrzej ROMANOWSKI, Pani dr Sylwia ŁASTOWSKA, Pani dr Ewa POŹNIAK, Pan dr Przemysław ŻEBROK. Dyplom doktora habilitowanego otrzymali: S. dr hab. Joanna NOWIŃSKA SM, a dyplom profesorski: Ks. prof. dr hab. Arkadiusz BARON, Ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI, Ks. prof. dr hab. Tadeusz BIESAGA, S. prof. dr hab. Tereza OBOLEVICH, P. prof. dr hab. Mieszko TAŁASIEWICZ, P. prof. dr hab. Wiesław DELIMAT, Ks. Prof. dr hab. Wiesław PRZYCZYNA, P. Prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI, Ks. prof. dr hab. Józef WOŁCZAŃSKI.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Źródło: https://diecezja.pl/aktualnosci/nie-zrozumiemy-siebie-bez-chrystusa-promocje-akademickie-na-upjpii/