ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące:
zamówienia w ramach zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:
Poprawa efektywności energetycznej domu zakonnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie ul. Łowicka 46
Projekt ubiega się się o dofinansowanie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach programu priorytetowego:
3.1.2. Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2017)
KODY CPV
 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 85312320-8 Usługi doradztwa
Oferty i zapytania należy składać w godzinach pracy Kurii Prowincjalnej, ul. Łowicka 46
Termin składania ofert: 30 listopada 2018 r.
Termin otwarcia ofert: 01 grudnia 2018 r. godz. 10.00
W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D Z .U. 1 9 6 4 N R 1 6 PO Z . 9 3 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
Zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami dostępne jest do pobrania w siedzibie Zamawiajacego, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Za wydanie dokumentacji nie są pobierane opłaty.

 

Szczegóły znajdują się w pliku pdf POBIERZ