Ekonomia w służbie charyzmatu i misji Sercanów

 

„Ekonomia w służbie charyzmatu i misji Sercanów” to temat Konferencji Prowincjalnej, która odbyła się w formie on-line w dniach 19-21 kwietnia 2021 r. Temat niezwykle aktualny w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią. I choć przygotowania do Konferencji rozpoczęły się jeszcze przed aktualnym kryzysem, to jednak jej cele mocno wpisały się w zauważalne skutki kryzysu, który nie ominął wspólnot zakonnych i parafii.

 

W Konferencji uczestniczyło 26 sercanów. Wielu z nich jest bezpośrednio odpowiedzialnych za dzieła prowadzone w Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Wśród nich można wymienić sekretariaty dla dobroczyńców, domu rekolekcyjne, Domus Mater, Fundację Profeto czy fundraising związany z Sekretariatem Misji Zagranicznych. W temat spotkania wprowadził zaproszony prelegent, ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL. Przybliżył on treść dokumentu Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. „Ekonomia w służbie charyzmatu i misji” wydanego w 2018 r. Ukierunkowania zawarte w tym dokumencie, jak również zalecenia ostatniej Kapituły Prowincjalnej Księży Sercanów, stały się inspiracją dla zwołania tej Konferencji oraz wyboru jej tematu.

 

Z Konferencją łączył się z Rzymu radny generalny Zgromadzenia, ks. Artur Sanecki. Natomiast przełożony generalny, ks. Luis Carlos Suárez Codorniú przesłał list, w którym podkreślił, że

„nasz sposób organizowania się zawsze wymaga rewizji w świetle Jezusowej Dobrej Nowiny, biorąc pod uwagę ekonomię, którą On sam buduje i którą żyje: patrząc, jak dzieli się tym co ma ze swoimi; jak pozwala innym sobie pomóc; jak szuka sposobów, aby służyć najbardziej potrzebującym; jak strzeże swojej wolności w obliczu pokusy posiadania dóbr i ludzi; jak ufa – przede wszystkim miłującej Opatrzności Ojca, który zawsze troszczy się o swoich”.

 

Konferencja trwała trzy dni. Każdy dzień miał swój temat wiodący i podzielony był na dwie sesje. Sesje przedpołudniowe składały się z wystąpień i prelekcji panelowych, natomiast sesje popołudniowe miały charakter pracy w grupach, których celem było wypracowanie sugestii dla Zarządu Prowincji.

 

W pierwszym dniu zajmowano się aktualną sytuacją ekonomiczną w następujących kwestiach tematycznych:

 • Formacja do ślubu ubóstwa;
 • Praktyczna realizacja ślubu ubóstwa;
 • Wzmacnianie motywacji do bardziej autentycznego przeżywania ślubu ubóstwa;
 • Obecna sytuacja ekonomiczna Prowincji;
 • Rachunki i sprawozdania jako narzędzia przejrzystości;
 • Zmiany w ekonomii.

 

W drugim dniu uwaga uczestników Konferencji skupiała się na szeroko rozumianych dochodach:

 • Sposoby zarabiania przez pracę własnych rąk (posługa słowa, katecheza, praca fizyczna);
 • Nowe sposoby pozyskiwania finansów (fundraising);
 • Dotacje celowe jako nowe formy finansowania dzieł;
 • Perspektywy rozwoju sekretariatów dobroczyńców.

 

Trzeci dzień poświęcony był na refleksję o wydatkach:

 • Obszary, w których nastąpi wzrost wydatków;
 • Oszczędzanie w wymiarze personalnym (indywidualne i wspólnotowe);
 • Oszczędzanie w wymiarze prowincjalnym.

 

W podsumowaniu Konferencji przełożony prowincjalny, ks. Wiesław Święch podziękował za kreatywny i owocny udział w spotkaniu pomimo formy online. Podkreślił, że "w czasie tych trzech dni staraliśmy się wsłuchiwać w głos Pana Boga i współbrata. Spojrzeliśmy podczas tych dni na ekonomię w świetle wierności naszemu charyzmatowi w aktualnej, jakże zmieniającej się, sytuacji społecznej, ekonomicznej i religijnej". Wyraził również ufność, "że ta konferencja pomoże każdemu z nas, a także pozostałym członkom naszej wspólnoty prowincjalnej, do bycia wiernymi synami naszego założyciela Ojca Leona Dehona, również przez właściwe zarządzanie i administrowanie powierzonymi dobrami".

 

Konferencja Prowincjalna Księży Sercanów stanowi „ciało doradcze” dla Zarządu Prowincji. Jest zwoływana przez przełożonego prowincjalnego przynajmniej jeden raz w czasie kadencji zarządu. Jako ciało doradcze, w odróżnieniu od Kapituły, nie posiada autorytetu prawnego i nie może podejmować decyzji. Jej zadanie polega na wypracowaniu propozycji i rozwiązań dotyczących aktualnych potrzeb Prowincji.  

Sekretariat Konferencji