Przy obecności gremium profesorskiego i sercańskich współbraci ks. mgr lic. Adam Pastorczyk SCJ, prefekt studiów w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów,  obronił 21 czerwca 2021 pracę doktorską. Nowy doktor teologii w wybitny sposób przedstawił studiowane zagadnienie i odpowiedział na zadawane pytania. Jedno nasze z sercańskich zawołań to SINT UNUM (Aby byli jedno). Jakże dobrze wpisuje się ono w zakres poszukiwań i badań nowego doktora teologii.

Opis bibliograficzny pracy

Ekumenizm realistyczny. Przywracanie widzialnej jedności Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Praca doktorska napisana na seminarium z teologii dogmatycznej i ekumenicznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza Kałużnego SCJ na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, Wydziale Teologicznym, Kraków 2021, stron 269.

Abstrakt

W pracy podjęto próbę ukazania zagadnienia przywracania widzialnej jedności Kościoła w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Podstawowym źródłem pracy były pisma omawianego Autora. W opracowaniu tematu odwołano się do metod: historyczno-teologicznej, porównawczej i ekumenicznej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazano problematykę utraty jedności Kościoła w rozumieniu Josepha Ratzingera. W rozdziale drugim przedstawiono drogę przywracania utraconej jedności w ujęciu badanego Autora. Rozdział trzeci poświęcono omówieniu aktywności ekumenicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, która znalazła odzwierciedlenie w jego kontaktach z Kościołami Wschodnimi, Kościołami i Wspólnotami poreformacyjnymi oraz Wspólnotą Anglikańską. W ostatnim rozdziale przedstawiono najważniejsze kwestie ekumenizmu realistycznego w ujęciu naszego Autora, a mianowicie wzajemną relację Pisma i Tradycji, rozumienie Eucharystii w życiu Kościoła oraz posługę Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła.

Gratulacje dla ks. dr Adama Pastorczyka SCJ.

Samą pracę i recenzje o niej można znaleźć na stronach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

 

Rozprawa doktorska jest zatytułowana: Ekumenizm realistyczny. Przywracanie widzialnej jedności Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Promotor pracy: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ.

Pracę recenzowali:
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, prof. KUL

(ZKH SCJ)