„Poprawa efektywności energetycznej domu zakonnego
Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego
w Warszawie ul. Łowicka 46”


Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach Programu 3.1.2„Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie


KODY CPV
• 45100000-7 roboty budowlane
• 45321000-3 izolacja cieplna
• 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
• 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków
• 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
• 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych
• 45331110-1 instalowanie kotłów
• 45333000-0 roboty instalacyjno -gazowe
• 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

Termin składania ofert: 13 marca 2019 r. do godz. 16.00
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2019 r. o godz. 10:00


W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (D Z .U. 1 9 6 4
N R 1 6 PO Z . 9 3 ze zm.), zwanej dalej ustawą.


Zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załacznikami dostępne jest do pobrania w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie do dnia 13 marca 2019 r. Za wydanie dokumentacji nie są
pobierane opłaty.

 

Pobierz pełny plik PDF