Sercańskie Centrum Duchowości zaprasza na rekolekcje do Krakowa do naszego Domus Mater. Na rekolekcje, które proponują również linię indywidualną dla tych, którzy potrzebują więcej czasu na osobiste rozmowy. Propozycja jest zwrócona również do małżonków czy osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Proponowane rekolekcje:

Dla parafii: Pomoce i rekolekcje

Dla księży: Rekolekcje - 3-6 listopada 2021 r. oraz 29 listopada - 2 grudnia 2021 r.

Dla świeckich trzy propozycje:

  1. Temat: „Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata” dedykowane dla osób indywidualnych - Kraków – Domus Mater, 16-20 lipca 2021 r.;
  2. Temat: „Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich” dedykowane dla małżonków ze stażem 18+ - Kraków – Domus Mater, 30 lipca – 3 sierpnia 2021 r.;
  3. Temat: „Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia” dedykowane  dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych - Kraków – Domus Mater, 23-27 lipca 2021 r.

 

Dlaczego akurat Sercańskie Centrum Duchowości i czym w ogóle jest to centrum?

 

Sercańskie Centrum Duchowości istnieje przy Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie). Od roku 2021 jest kontynuacją założonego w 2011 r. Sercańskiego Ośrodka Krzewienia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego przez śp. ks. Jerzego Wełnę SCJ.

 

Warto zacząć od charyzmatu Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Jak już sama nazwa podkreśla chodzi tu o Serce Jezusowe. Ci, którzy wstępują do tego Zgromadzenia pokazują to szczególne przywiązanie do tego Boskiego Serca, które tak nas umiłowało, że nawet oddaje własne życie za nas. Na pewno wielu świętych dostrzegało ten aspekt Serca, również Założyciel wspomnianego Zgromadzenia o. Leon Jan Dehon. To jego święta myśl i determinacja doprowadziły do powstania tego Zgromadzenia o charyzmacie łączenia się z tą Miłością i wynagradzania Jej za wszelkie zniewagi.

Niestety na przestrzeni wieków ta wielka Miłość jest opuszczana. Jak zauważa ks. Eugeniusz Ziemann SCJ „Ze względu na słabnącą w Kościele polskim na przełomie XX i XXI wieku pobożność do Najświętszego Serca Jezusa pojawiło się pytanie o wierność charyzmatowi Założyciela w kontekście tożsamości i misji sercanów w Kościele w Polsce. Pomocą w odpowiedzi na nie była 75. rocznica przybycia Zgromadzenia do Polski, obchodzona w 2003 roku” (ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ, Tożsamość i misja sercanów w polskim Kościele w kontekście jubileuszy związanych z Najświętszym Sercem Jezusa, Sympozjum Rok XXIV 2020, nr 1(38), s. 148). O aktualności misji tego Zgromadzenia zwracał uwagę św. Jan Paweł II. Z tego też powodu „w celu ożywienia swojej misji w Kościele w Polsce sercanie, dzięki staraniom ks. Jerzego Wełny SCJ (1953-2019), sprowadzili do Polski z Paray-le-Monial relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque. Przekazane 15 czerwca 2007 roku delegatom Prowincji Polskiej przez kustosza sanktuarium, rozpoczęły w 2008 roku peregrynację do wszystkich wspólnot sercanów, prowadzonych przez nich parafii i ośrodków apostolstwa specjalistycznego. Relikwie świętej nawiedziły też liczne wspólnoty zakonne żyjące duchowością Serca Jezusowego oraz parafie pod Jego wezwaniem. Wyjątkowym wydarzeniem na peregrynacyjnym szlaku relikwii było ich jasnogórskie spotkanie z członkami Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego, przedstawicielami Prowincji Polskiej sercanów oraz licznie przybyłymi czcicielami Bożego Serca, co miało miejsce 20 i 21 czerwca 2009 roku” (tamże, s. 149).

Cała peregrynacja dała dodatkowy impuls zainteresowania się i krzewienia kultu Serca Jezusowego. Ideą ks. Wełny było stworzenie odpowiednich struktur, które wspomagałaby to zadanie. Tak doszło do powstania Sercańskiego Ośrodka Krzewienia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Inauguracja tego Ośrodka miała miejsce 5 marca 2011, w domu zakonnym Księży Sercanów w Tarnowie.

Powstanie tego Ośrodka było przejawem i wyrazem wielu inicjatyw podejmowanych przez polską prowincję celem szerzenia tego kultu. Powstający Ośrodek przedstawił następujące formy swojej działalności:

– organizowanie spotkań formacyjnych i sesji poświęconych duchowości NSJ,

– wydawanie książek i materiałów duszpasterskich,

– pomoc kapłanom i osobom konsekrowanym w rozwijaniu i podtrzymywaniu kultu NSJ we wspólnotach zakonnych i parafialnych.

Wszyscy potrzebujemy pogłębienia i ciągłej refleksji nad tajemnicą Serca Jezusowego, która jest centrum chrześcijaństwa. Święty papież Paweł VI mówił: „Nabożeństwo do NSJ staje się szkołą miłości ku Chrystusowi. Wobec wizerunku Chrystusa przedstawionego ze swoim Sercem, musimy dojść do wniosku, że Ewangelia jest miłością, że Eucharystia jest miłością, że Kościół jest miłością, że łaska jest miłością". Już wtedy życzono, aby powołany Sercański Ośrodek Krzewienia Kultu NSJ był pomocą i zachętą dla wszystkich Sercanów, by z nowym zapałem głosili światu miłość Serca Jezusowego, zgodnie z poleceniem Założyciela Zgromadzenia – O. Dehona.

Ośrodek ten realizował swoje cele organizując spotkania i sympozja na temat Serca Jezusowego i charyzmatu Zgromadzenia Sercanów. Z jego inicjatywy powstało wiele publikacji dotyczących Miłości Boga w Jego Sercu. Kontynuowano peregrynację relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque co dawało możliwość mówienia o objawieniach skierowanych do tej świętej przez Chrystusa ukazującego Swoje Serce.

Poprzez lata Ośrodek ten rozwijał się dynamicznie. Dojrzewał do rozszerzania swojej działalności. Od roku 2020 kiedy wspominano 100. rocznicę oddania się Sercu Bożemu w obliczu zagrożenia wolności, zaczęto przygotowywać się do takiej samej 100. rocznicy kiedy uroczyście powtórzono oddanie się całego Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. To przygotowanie zaowocowało pewną ewolucją i zmianą profilu działającego do tej pory Sercańskiego Ośrodka Krzewienia Kultu NSJ.

Ośrodek ten przyjął nowe imię. Od 11 czerwca 2021, dnia kiedy na nowo oddano cały Naród polski opiece Najświętszego Serca Jezusowego, dzieło to ma nazwę Sercańskie Centrum Duchowości. Dzień ten staje się dniem szczególnym dla naszej sercańskiej polskiej Prowincji. Oto tego dnia, pierwszy raz w naszej historii, przez posługę Księdza Prowincjała Wiesława Święcha SCJ, dokonał się akt poświęcenia naszej Prowincji Bożemu Sercu.  Warto wrócić do ► kazania z tej uroczystości wygłoszonego przez ks. Eugeniusza Ziemanna SCJ.

Centrum przyjęło sobie następujące cele do realizacji:

- Podstawowy cel, jaki wyznacza sobie Sercańskie Centrum Duchowości, to ożywienie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w polskim Kościele. To niejako kontynuacja kolejnego odnowienia poświęcenia narodu polskiego Sercu Pana Jezusa, jakie dokonało się 11 czerwca 2021 r. w Krakowie z udziałem Episkopatu Polski.

Cel ten realizowany poprzez:

- poszukiwania naukowe, by o Sercu Jezusa mówić językiem dostosowanym do wrażliwości dzisiejszego człowieka,

- wieloaspektową działalność duszpasterską zachęcającą wierzących do duchowości Serca Jezusowego,

- pomoc polskiej parafii w powrocie do żywotności pierwszych piątków miesiąca,

- tworzenie programu z Sercem Jezusa dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej, przygotowywanie katechez przed każdym pierwszym piątkiem,

- rekolekcje stacjonarne w Krakowie (Domus Mater) z osobistym poświęceniem się Sercu Jezusa dla osób indywidualnych, dla małżonków,  dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, a także dla księży,

- peregrynacja relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque, dzięki której ten kult rozszerzył się w Kościele powszechnym.

 

Ksiądz Damian Płatek SCJ, który opiekuje się „nowym” Sercańskim Centrum Duchowości” w taki sposób opowiedział o utworzeniu tego ośrodka, które de facto rozpoczęło działalność dnia 11 czerwca 2021 w momencie uroczystego oddania się Polskiej Prowincji Księży Sercanów Najświętszemu Sercu Jezusa.

(ZKH SCJ)